Департаментом Комитета фармации МЗ РК по Карагандинской области 22 августа 2017 года проведено совещание с участием президента Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан Дурмановой М.И. и фармацевтических организаций области.

Повестка дня:

  1. «Мониторинг побочных действий ЛС, ИМН и МТ» - Макеева Ф.У., руководитель департамента Комитета фармации МЗ РК по Карагандинской области;
  2. «Роль общественных организаций в модернизации здравоохранения Казахстана. Внедрение надлежащей аптечной практики (GPP) в Республике. Анализ и предложения» - Дурманова М.И.- президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан;
  3. Были вручены сертификаты на соответствие международного стандарта GPP руководителям аптечных организвций.
 

№ исх: 18-2/3389   от: 28.07.2017

 

  Дәрілік заттардың серияларын (партияларын) медициналық қолдануға, сатуға тыйым салу және айналыстан алып қою  туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 106 бұйрығымен бекітілген Дәрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға тыйым салу, оларды тоқтата тұру, айналыстан алып қою немесе шектеу қағидаларының 2-тармағының 1) тармақшасына, 3-тармақтың 2) тармақшасына сәйкес, ел азаматтарының десаулығы мен өмірін қорғау мақсатында, БҰЙЫРАМЫН:

1.  Йокс, жергілікті қолдануға арналған ерітінді, 50 мл-ден шыны құтыда, өндіруші ТЕВА Чех Өндірістері с.р.о. (Чехия) дәрілік  затының,  2017  жылғы  28 ақпанға дейін жармады 3А0340213Р сериясы және 2018 жылғы 30 қыркүйеккке дейін жарамды 3А0490913Р сериясы, 2012 жылғы 7 желтоқсандағы №ҚР-ДЗ-5№010826, медициналық қолдануға, сатуға тыйым салынсын және айналыстан алып тасталсын.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті осы бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік үш күннің ішінде осы шешім туралы осы бұйрықтың           1-тармағында көрсетілген дәрілік затты мемлекеттік тіркеуге өтініш берушіге (тіркеу куәлігінің иесіне) жазбаша хабарласын.

         3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – Комитеттің аумақтық бөлімшелері):

         1) осы бұйрықты алған сәттен бастап күнтізбелік бес күн ішінде осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдары мен арнайы баспа басылымдары арқылы облыстардың, республикалық маңыздағы қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарына, дәрілік заттарды өндірушіге (оның Қазақстан Республикасының аумағындағы өкіліне), дистрибьюторларға, «СҚ-Фармация» ЖШС-не, сондай-ақ медициналық және фармацевтикалық қызметтерді жүзеге асыратын субъектілерге, және құзіреті бойынша басқа да мемлекеттік ұйымдарға  жеткізсін;

2) осы бұйрықты алған сәттен бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген дәрілік заттарың серияларын (партияларын) айналымнан шығаруға қатысты тиісті шаралар жүргізсін және күнтізбелік үш күн ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетіне осы шешімді орындауға қатысты қабылданған шаралар туралы хабарласын.

4. Осы бұйрықтың 1-тармағына сәйкес айналыстан алынып тасталуы тиіс аталған дәрілік заттардың сериялары (партиялары) бар субъектілер ақпаратты алған сәттен бастап күнтізбелік бес күн ішінде орналасқан жері бойынша Комитеттің аумақтық бөлімшесіне осы шешімді орындауға қатысты қабылданған шаралар туралы хабарласын.

         5. Тіркеу куәлігінің иелері немесе дистрибьюторлар (келісім бойынша):

         1) осы бұйрықтың 1-тармағына сәйкес аталған дәрілік заттар серияларының (партияларының) қалдықтарын жинап алуды және кейіннен оны Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес жоюды қамтамасыз етсін;

2) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап бір ай мерзім ішінде орналасқан жері бойынша Комитеттің аумақтық бөлімшесіне осы тармақтың   1) тармақшасында көзделген шаралардың орындалуы туралы хабарласын.

6.  Осы бұйрықтың орындалуын өзім бақылаймын.

7.  Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.  

Негіздеме: «ратиофарм Казахстан» ЖШС 2017 жылғы 11 шілдедегі № R-17-416 хаты.

 

         

           Төрағаның міндетін атқарушы                                          Ж. Ордабекова

 

№ исх: 18-2/3389   от: 28.07.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О запрете медицинского применения,

реализации и изъятии из обращения

серий (партий) лекарственных средств

 

  

                В соответствии с подпунктом 1) пункта 2, подпунктом 2) пункта 3 Правил запрета, приостановления, изъятия или ограничения из обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 106, в целях защиты здоровья и жизни граждан страны, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить медицинское применение, реализацию и изъять из обращения серию 3А0340213Р годен до 28.02.2017 года и серию 3А0490913Р, годен до 30.09.2018 года, лекарственного средства Йокс, раствор для местного применения, по 50 мл во флаконе из стекла, производства ТЕВА Чешские Предприятия с.р.о. (Чехия), РК-ЛС-5№ 010826 от 7 декабря 2012 года.

2. Департаменту Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы в течении трех календарных дней со дня получения настоящего приказа письменно известить о настоящем решении заявителя на государственную регистрацию лекарственных средств (владельца регистрационного удостоверения), указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Территориальным подразделениям Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – территориальные подразделения Комитета):

1) в течение пяти календарных дней с момента получения данного приказа довести настоящее решение до сведения местных органов государственного управления здравоохранением областей, города республиканского значения и столицы, производителей лекарственных средств (их представителей на территории Республики Казахстан), дистрибьюторов, ТОО «СК-Фармация», а также субъектов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, и другие государственные органы по компетенции через средства массовой информации и специализированные печатные издания;

2) в течение тридцати календарных дней с момента получения данного приказа провести соответствующие меры по изъятию из обращения серии (партии) указанных лекарственных средств, согласно пункту 1 настоящего приказа, и сообщить в течении трех календарных дней в Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан о принятых мерах по выполнению данного решения.

4. Субъектам, имеющим в наличии указанные серии (партии) лекарственных средств, подлежащих изъятию из обращения согласно пункту 1 настоящего приказа, в течение пяти календарных дней с момента получения информации сообщить территориальному подразделению Комитета по месту расположения о принятых мерах по выполнению данного решения.

5. Владельцам регистрационных удостоверений или дистрибьюторам (по согласованию):

1) обеспечить сбор остатков указанных серий (партий) лекарственных средств, согласно пункту 1 настоящего приказа, с последующим их уничтожением согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан;

2) в месячный срок со дня подписания настоящего приказа сообщить территориальному подразделению Комитета по месту расположения об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Основание: письмо ТОО «ратиофарм Казахстан» от 11.07.2017 года № R-17-416. 

 

         

           И.о. Председателя                                                              Ж. Ордабекова

 

 

 


31 июля 2017 года в Управлении здравоохранения Карагандинской области состоялось совещание по внедрению надлежащей аптечной практики с участием Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг и руководителями аптек.

Рекомендации представителям оптовых фармацевтических компаний и розничной аптечной сети:

 1. Проводить работу по сдерживанию цен на лекарственные средства.

2. Предоставлять информацию по списку ЛС с указанием цен в Департамент Комитета фармации по Карагандинской области ежеквартально.

3. Ускорить работу по внедрению GPP и подготовке документов для инспектирования.


«ҚР ДсМ Фармация Комитетінің Қарағанды облысы бойынша Департаменті»РММ Конкурстық комиссияның шешімі

 

«ҚР ДсМ Фармация Комитетінің Қарағанды облысы бойынша Департаменті»РММ 2017 жылдың 26 шілдедегі конкурстық комиссияның қортынды    отырысы №4 хаттамасына  сәйкес шешім қабылданды:

 

  1. Ли Мария Алексеевна - Бас маман - мемлекеттік фармацевтика инспекторы Қарағанды облысы бойынша (Санаты С-О-5) үміткер конкурстық комиссияның оң қорытындысын алды.
  2. Жалғабекова Жанар Мейрамовна - Бас маман – есепші (Санаты С-О-5) үміткер конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған жоқ.
  3. Бас маман есепші (Санаты С-О-5) – 1 бірлік және бас маман - мемлекеттік фармацевтика инспекторы Қарағанды облысы бойынша (Санаты С-О-5) – 1 бірлік –  лауазымдары бос деп саналсын.

 

left
right